Login Refund & CancellationContact Us

संपर्क

प्रकाशक : "संस्था-जगत"

प्रसाद वसंतराव राजवैद्य

"वसंत विहार" , म.न.पा. कार्यालया जवळ,

श्री हनुमान मंदिराच्या बाजूला,

गोकुळपेठ, नागपूर - ४४००१०

०७१२ - २५५०९७४

९९७५५४९९०१ / ९८९०४४९९०१ / ९९०२ / ९९२४ / ९९५९ / ९९९८

[email protected]

- संपादक -

प्रसाद वसंतराव राजवैद्य

अधिकृत लेखापरीक्षक

"वसंत विहार" , म.न.पा. कार्यालया जवळ,

श्री हनुमान मंदिराच्या बाजूला,

गोकुळपेठ, नागपूर - ४४००१०

९९७५५४९९०१ / ९८९०४४९९०१

[email protected]